Browse Title Index


The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

BIG DATA-DRIVEN SMART URBAN ECONOMY

26-27 November 2021

- Paper submission deadline 25th Oct 2021

- Paper acceptance deadline 1st Nov 2021

 


 • The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

  November 26, 2021 – November 27, 2021

  ICESBA 2021

  The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

  BIG DATA-DRIVEN SMART URBAN ECONOMY

  26-27 November 2021

THE NATIONAL ECONOMIC CONFERENCE - 2019

Faculty of Economic Sciences Bucharest     via     Centre for Applied Economics Research

INVITES YOU TO ATTEND

THE NATIONAL ECONOMIC CONFERENCE - CEN 2019

Bucharest, Romania

15-16 May 2019

 

Current Challenges of the Romanian Economy: Growth, Competitiveness and Innovation

 

 

The development of economic thinking is in a deadlock under the pressure of the  global problems  the mankind  is facing,  many of  which  have  an  economic component.

Against this background, the purpose of the National Economic Conference is to provide an opportunity for the academics and professionals in the economic field to meet and exchange ideas and expertise on issues related to economics, sustainable development, management, accounting and economic informatics, finances, banks, insurances, marketing and international economic affairs.

In  this  context,  our  conference  is  meant  to  be  a  forum  where  teachers, researchers,   economists,   students   and   master   students,   free   from   any constraints, in dialogue with universal theories and cultures, seek answers for the problems the mankind is facing.

A conceptual reconstruction is needed in order to rethink the economy from a rational perspective, the one between means and purposes instead of the one between desires and beliefs.

The theme of the conference calls for an overall radiography of the Romanian economy in the last quarter of a century with the purpose of detecting its future evolution.


ORGANIZATION COMMITTEE

Prof. Ph.D. Zenovic GHERASIM, USH Prof. Ph.D. Luminița IONESCU, USH

Assoc. Prof. Ph.D. Mariana IATAGAN, USH Assoc. Prof. Ph.D. Elena GURGU, USH

Assoc. Prof. Ph.D. Raluca ZORZOLIU, USH Assoc. Prof. Ph.D. Lucian ILINCUŢĂ, USH Lect. Ph.D. Marinela GEAMĂNU, USH

Lect. Ph.D. Rocsana BUCEA MANEA ŢONIŞ, USH

 

IMPORTANT DATES (DEADLINES)

15.02.2019: participants registration at the conference based on the registration form sent via e-mail

15.03.2019: submission of the in extenso paper

22.03.2019: notification for the acceptance or rejection of the paper

29.03.2019: payment of the participation fee and its confirmation via e- mail

15-16.05.2019: conference proceedings in plenary and by sections at

the faculty’s headquarters.

 

Papers  that  do  not  meet  these  deadlines  will  not  be  included  in  the program.

Participants’   papers   shall   be   sent   to   the   following   e-mail   address: cen_se@spiruharet.ro.

COMMUNICATIONS’ FORMAT

The  papers  shall  be  written  in  Romanian or  English and  must  have  a

maximum of 10 pages.

The official languages of the conference are: Romanian and English. Instructions  for  writing  the  papers  can  be  found  in  the  Guidelines  for  the Author – CEN 2019 (Appendix 2).

The papers are subjected to a reviewing process. They will be assessed for their originality, meaning, clarity and authors’ own contributions.

All accepted and presented papers will be published in one of the conference’s

volumes in a classic (paper) format. MAMIS (ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-

3367) and  CEN (ISSN  2285-584X) journals  are  issued  annually,  under  the aegis of the Universitara Publishing House from Bucharest.

The   most   valuable   papers,   selected   by   the   Scientific   Committee   of   the conference, will be submitted for publication in one of the following journals:

Annals  of  Spiru  Haret  University,  Economic  Series (http://anale- economie.spiruharet.ro/),   ISSN   2393-1795   and   ISSN-L   2068-6900, RePEc, SSRN, WorldCat, BASE indexed journal.

Journal         of         Economic         Development         and         People

(http://jedep.spiruharet.ro/index.html), ISSN   2285-3642   and   ISSN-L

2285-3642,   ProQuest,   EbscoHost,   DOAJ,   IndexCopernicus,   RePEc,


 

ECONBIZ, WorldCat, ERIH PLUS indexed journal.

 

The  Scientific  Committee  reserves  the  right  to  reject  the  papers  that  do  not comply with this format.

Participants can submit 1 or 2 individual or collaborative papers, with up to 3 co-authors.

 

PARTICIPATION FEE

The  participation  fee  is  130  lei  per  paper and  covers  the  entire  conference package (conference map, conference program, publication of the papers in the conference volume, coffee break).

Travel and accommodation costs will be borne by the participants.

The conference package will only be available to the authors who have paid the participation fee (one package per fee).

 

 

REGISTRATION AND PARTICIPATION CONDITIONS

Participants can register until March 29, 2019. Post-deadline registrations are not possible.

You  can  register  by filling  in  the  proposed  registration  form  in  a  Word format (Appendix  1)  and  forward  it  by  e-mail  before  or  together  with  the  in  extenso paper.

The  papers  will  be  presented  orally  and/or  by  poster  (PowerPoint  slide)

divided on the topics/subjects of the conference.

Registration is made at the following e-mail address: cen_se@spiruharet.ro.

Contact persons:

Assoc. Prof. Ph.D. Lucian-Dorel ILINCUŢĂ,  tel. 0745552551

Lector Ph.D. Marinela GEAMĂNU,  tel. 0745569535

Faculty of ECONOMIC SCIENCES BUCHAREST, 46G Fabricii Street, sect. 6, Bucharest, Romania.

 

 

FOR STUDENTS

The students from the master and license cycles attending and submitting their papers to the conference do not pay the participation fee. Information about writing  the  papers  and  as  well  as  other  information  will  be  received  from  the mentor  teacher.  Usually,  the  communication  is  represented  by  the  topic  of master’s thesis or diploma paper, as the case may be.

For their participation in the conference, the maters students will receive a mark for Research-design activity discipline (scientific seminar).

CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 2018


 • The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

  May 15, 2019 – May 16, 2019

  Faculty of Economic Sciences Bucharest     via     Centre for Applied Economics Research INVITES YOU TO ATTEND

  THE NATIONAL ECONOMIC CONFERENCE - CEN 2019

  Bucharest, Romania, 15-16 May 2019

   

  Current Challenges of the Romanian Economy: Growth, Competitiveness and Innovation

   

   

CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 2018

Realități economice și sociale ale României în condițiile unei Europe în schimbare

 


 • THE NATIONAL ECONOMIC CONFERENCE - 2019

CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ 2017

CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ - CEN 2017, Bucureşti, România, 18-19 mai 2017

Europa încotro? Riscuri şi oportunităţi pentru România

Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea, mare parte dintre acestea având o componentă economică.

Pe acest fundal, scopul Conferinţei Economice Naţionale este de a oferi o oportunitate mediului academic şi profesioniştilor din domeniul economic de a se întâlni şi de a schimba idei şi expertiză în probleme legate de economie, dezvoltare durabilă, management, contabilitate şi informatică economică, finanţe, bănci, asigurări, marketing şi afaceri economice internaţionale.

În acest context, conferinţa noastră se doreşte un forum în care profesori, cercetători, specialişti în economie, studenţi şi masteranzi, liberi de orice constrângeri, în dialog cu teoriile şi culturile universale, caută răspunsuri la problemele cu care se confruntă omenirea.

Este nevoie de o reconstrucţie conceptuală privind regândirea economiei din perspectivă raţională, cea dintre mijloace şi scopuri, în locul celei dintre dorinţe şi credinţe.

Tema conferinţei invită la o radiografiere de ansamblu a economiei româneşti din ultimul sfert de secol pentru a detecta evoluţia viitoare a acesteia.

TERMENE IMPORTANTE (TERMENE LIMITĂ)

 • 15.02.2017înregistrarea participării la conferinţă pe baza formularului de înscriere care se transmite  prin e-mail
 • 15.03.2017transmiterea lucrării in extenso
 • 25.03.2017notificarea acceptării sau respingerii lucrării
 • 10.04.2017plata taxei de participare şi confirmarea acesteia prin

e-mail

 • 18-19.05.2017:desfăşurarea conferinţei în plen şi pe secţiuni la sediul facultăţii.

Lucrările care nu respectă aceste termene nu vor fi incluse în program.

Transmiterea lucrărilor se va face pe adresa: cen_se@spiruharet.ro.

FORMATUL COMUNICĂRILOR

Comunicările vor fi redactate în limbile română sau engleză şi vor fi de maxim 10 pagini.

Limbile oficiale ale conferinţei sunt: româna şi engleza.

Instrucţiunile pentru redactarea lucrărilor se găsesc în Ghidul pentru autori - CEN 2017 (Anexa 2).

Lucrările sunt supuse unui proces de recenzie. Acestea vor fi evaluate pentru originalitate, semnificaţie, claritate şi contribuţii proprii.

Toate lucrările acceptate şi prezentate vor fi publicate într-unul din volumele conferinţei în format clasic (pe suport de hârtie). Revistele MAMIS (ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367) şi CEN (ISSN 2285-584X) apar anual, sub egida Editurii Universitare din Bucureşti.

Lucrările cele mai valoroase, selectate de Comitetul Ştiinţific al conferinţei, vor fi trimise spre publicare în una din revistele:

 • Annals of Spiru Haret University, Economic Series (http://anale-economie.spiruharet.ro/en/), ISSN 2393-1795 și ISSN-L 2068-6900, revista indexată RePEc, SSRN, WorldCat, BASE.
 • Journal of Economic Development and People (http://jedep.spiruharet.ro/index.html), ISSN 2285-3642 și ISSN-L 2285-3642, revistă indexată ProQuest, EbscoHost, DOAJ, IndexCopernicus, RePEc, ECONBIZWorldCat, ERIH PLUS.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu acest format.

Participanţii pot trimite 1 sau 2 lucrări individuale sau în colaborare, cu maxim 3 coautori.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este de 120 lei pe lucrare şi acoperă pachetul conferinţei (mapa conferinţei, programul conferinţei, publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, pauza de cafea).

Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de către participanţi.

Pachetul conferinţei va fi disponibil numai pentru autorii care au plătit taxa de participare (un pachet per taxă).

ÎNREGISTRAREA ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Înregistrarea participanţilor se face până la 15 aprilie 2017.

Înregistrările după termenul limită nu sunt posibile.

Vă puteţi înregistra prin completarea formularului de înscriere propus într-un format Word (Anexa 1) şi transmis prin e-mail înainte sau împreună cu lucrarea in extenso.

Lucrările vor fi prezentate oral şi/sau poster (slide PowerPoint) pe topicurile/subiectele conferinţei.

Înregistrarea se face la adresa de e-mail: cen_se@spiruharet.ro.

Persoane de contact:

Conf. univ. dr. Luise MLADEN tel. 0724587684

Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUŢĂ tel. 0745552551

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI, strada Fabricii, nr. 46 G, sect. 6, Bucureşti, România.

PENTRU STUDENŢI

Studenţii de la ciclurile de masterat şi licenţă care participă cu lucrări la conferinţă nu plătesc taxa de participare. Condiţiile de redactare a lucrărilor şi alte informaţii se vor primi de la cadrul didactic îndrumător. Comunicarea, de regulă, reprezintă tema de la lucrarea de disertaţie sau lucrarea de licenţă, după caz.

Participarea la conferinţă se punctează pentru studenţii de la ciclul masteral la disciplina (seminarul ştiinţific) Activitate de cercetare-proiectare.

Ghid pentru autori – CEN 2017

 • Lucrările vor fi redactate în limbile sesiunii: română sau engleză şi vor fi de maxim 10 pagini.
 • Lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word 2003 sau 2007.
 • Lucrările care nu sunt conforme condiţiilor de formatare descrise mai jos nu vor fi acceptate.
 • Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguităţi.

Setarea paginii (Page Setup): Marginile textului: bellow – 2 cm; right – 2 cm; top – 2 cm; left – 2 cm; page format A4. Textul va fi scris în spaţierea la un singur rând, aliniere şi la stânga şi la dreapta.

Format paragraph: Toate paragrafele trebuie setate: Alignment - Justify, left – 0 cm, right – 0 cm, before – 0 pt, after – 0 pt, Special – First line – 1,27 cm.

 

Structura lucrării şi detaliile de formatare:

 

TITLUL ARTICOLULUI (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)

(un singur spaţiu, Times, 14)

Numele de familie şi prenumele autorului (centrat, Times, bold, 12)

Instituţia de la care provine (centrat, Times, bold, 12)

(dacă sunt mai mulţi autori se trec sub autorul principal fără spaţiu)

(două spaţii, Times, 14)

Rezumat (Times, bold, 12)

Nu mai mult de 150 de cuvinte. Abstractul trebuie să specifice în mod clar scopul articolului şi obiectivele urmărite de către autor prin studiul realizat. Trebuie scris cu Times, 12, italic.

(Un singur spaţiu, Times, 12)

Cuvinte-cheie: cinci-şase cuvinte cheie, care sunt definitorii pentru subiectul abordat în articol. Trebuie scris cu Times, 12, italic.

JEL Classification: codurile JEL trebuie scrise în concordanţă cu Journal of Economic Literature (JEL). Autorii pot vizita şi consulta  https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel pentru a se ghida. Trebuie scris cu Times, 12 (Două spaţii, Times, 12)

Introducere (Times, bold, 12)

Introducerea trebuie să fie de cel mult o pagină, cu toate acestea să nu fie mai mică de o jumătate de pagină. Textul trebuie să dea răspunsuri pentru patru întrebări. (1) Ce problemă este acoperită de articol? (2) De ce este problema studiată importantă? (3) Cum intenţionează autorul să răspundă la această chestiune? (4) Care este relaţia dintre articol şi literatura de specialitate deja existentă? Această secţiune introductivă trebuie să fie scrisă în mod clar şi orice confuzie în comunicarea răspunsurilor la aceste patru întrebări va duce la respingerea articolului. (Times, 12)

(Un singur spaţiu, Times, 12)

Recenzia literaturii pe tematica abordată (Times, bold, 12)

Această secţiune trebuie să cuprindă trimiteri la literatura de specialitate, în comparaţie cu subiectul lucrării, subliniind contribuţiile cele mai importante şi mai relevante pe baza cărora autorul/autorii îşi va/vor construi argumentaţia. În cadrul procesului de revizuire ar trebuie luate în considerare partea care face referire directă la articole publicate în jurnale internaţionale recunoscute de către comunitatea ştiinţifică. Această secţiune trebuie să pună accentul pe faptul că autorul este familiarizat cu nivelul de cunoştinţe în domeniu studiat şi că are suficientă pregătire ştiinţifică, permiţându-i  să aibă o opinie pertinentă asupra problemelor studiate. (Times, 12)

(Un singur spaţiu, Times, 12)

Fundamentarea teoretică (Times, bold, 12)

Această secţiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice utilizate: modele, furmulele de calcul. De asemenea, orice date statistice utilizate vor fi menţionate, precum şi sursa acestora şi modul de prelucrare al lor. (Times, 12)

(Un singur spaţiu, Times, 12)

Conţinutul articolului (Times, bold, 12)

În această secţiune (sau, după caz, set de secţiuni), autorul ar trebui să prezinte şi să dezvolte rezultatele pe care intenţionează să le comunice prin intermediul acestei lucrări. (Times, 12)

(Un singur spaţiu, Times, 12)

Concluzii (Times, bold, 12)

Secţiunea de concluzii trebuie să acopere elementele: (1) se rezumă principalele rezultate; (2) prezentarea implicaţiilor rezultatelor obţinute; (3) sugestii pentru viitoare cercetări. (Times, 12)

(Două spaţii, Times, 12)

 

Referinţe bibliografice (Times, bold, 12)

Referinţele trebuie scrise în concordanţă cu Chicago Manual of Style. Autorii pot vizita http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru o identificare rapidă. (Times,11). Referinţele sunt obligatorii. Nu se acceptă note de subsol, doar adnotări acolo unde este cazul.

 

În conţinutul articolului se pot utiliza grafice şi tabele, dar nu în număr mai mare de 4, care trebuie să fie numerotate şi să aibă indicate titlul şi sursa de provenienţă. De asemenea, trebuie precizaţi anii şi unităţile de măsură (acolo unde este cazul).

Ca exemplu:

(un spaţiu înainte de grafic, Times, 12)

 


Figura nr. 1. A Holistic Marketing Framework (Tilul graficului centrat, Times, bold, 12)

Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 29 (centrat, Times, 10)

(un spaţiu după grafic, Times, 12)

 

Pentru tabele

(un spaţiu înainte de tabel, Times, 12)

Tabel nr. 1. Drivers for Mastering the Value Stream in the New Business Landscape (Tilul tabelului centrat, Times, bold, 12)

Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 19 (centrat, Times, 10)

(un spaţiu înainte de tabel, Times, 12)

 

 • Conferinta Economica Nationala 2017

  May 18, 2017 – May 19, 2017

  CONFERINŢA ECONOMICĂ NAŢIONALĂ - CEN 2017, Bucureşti, România, 18-19 mai 2017

  Europa încotro? Riscuri şi oportunităţi pentru România

  Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea, mare parte dintre acestea având o componentă economică.

  Pe acest fundal, scopul Conferinţei Economice Naţionale este de a oferi o oportunitate mediului academic şi profesioniştilor din domeniul economic de a se întâlni şi de a schimba idei şi expertiză în probleme legate de economie, dezvoltare durabilă, management, contabilitate şi informatică economică, finanţe, bănci, asigurări, marketing şi afaceri economice internaţionale.

  În acest context, conferinţa noastră se doreşte un forum în care profesori, cercetători, specialişti în economie, studenţi şi masteranzi, liberi de orice constrângeri, în dialog cu teoriile şi culturile universale, caută răspunsuri la problemele cu care se confruntă omenirea.

  Este nevoie de o reconstrucţie conceptuală privind regândirea economiei din perspectivă raţională, cea dintre mijloace şi scopuri, în locul celei dintre dorinţe şi credinţe.

  Tema conferinţei invită la o radiografiere de ansamblu a economiei româneşti din ultimul sfert de secol pentru a detecta evoluţia viitoare a acesteia.

  TERMENE IMPORTANTE (TERMENE LIMITĂ)

  • 15.02.2017înregistrarea participării la conferinţă pe baza formularului de înscriere care se transmite  prin e-mail
  • 15.03.2017transmiterea lucrării in extenso
  • 25.03.2017notificarea acceptării sau respingerii lucrării
  • 10.04.2017plata taxei de participare şi confirmarea acesteia prin

  e-mail

  • 18-19.05.2017:desfăşurarea conferinţei în plen şi pe secţiuni la sediul facultăţii.

  Lucrările care nu respectă aceste termene nu vor fi incluse în program.

  Transmiterea lucrărilor se va face pe adresa: cen_se@spiruharet.ro.

  FORMATUL COMUNICĂRILOR

  Comunicările vor fi redactate în limbile română sau engleză şi vor fi de maxim 10 pagini.

  Limbile oficiale ale conferinţei sunt: româna şi engleza.

  Instrucţiunile pentru redactarea lucrărilor se găsesc în Ghidul pentru autori - CEN 2017 (Anexa 2).

  Lucrările sunt supuse unui proces de recenzie. Acestea vor fi evaluate pentru originalitate, semnificaţie, claritate şi contribuţii proprii.

  Toate lucrările acceptate şi prezentate vor fi publicate într-unul din volumele conferinţei în format clasic (pe suport de hârtie). Revistele MAMIS (ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367) şi CEN (ISSN 2285-584X) apar anual, sub egida Editurii Universitare din Bucureşti.

  Lucrările cele mai valoroase, selectate de Comitetul Ştiinţific al conferinţei, vor fi trimise spre publicare în una din revistele:

  • Annals of Spiru Haret University, Economic Series (http://anale-economie.spiruharet.ro/en/), ISSN 2393-1795 și ISSN-L 2068-6900, revista indexată RePEc, SSRN, WorldCat, BASE.
  • Journal of Economic Development and People (http://jedep.spiruharet.ro/index.html), ISSN 2285-3642 și ISSN-L 2285-3642, revistă indexată ProQuest, EbscoHost, DOAJ, IndexCopernicus, RePEc, ECONBIZWorldCat, ERIH PLUS.

  Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu acest format.

  Participanţii pot trimite 1 sau 2 lucrări individuale sau în colaborare, cu maxim 3 coautori.

  TAXA DE PARTICIPARE

  Taxa de participare este de 120 lei pe lucrare şi acoperă pachetul conferinţei (mapa conferinţei, programul conferinţei, publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, pauza de cafea).

  Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de către participanţi.

  Pachetul conferinţei va fi disponibil numai pentru autorii care au plătit taxa de participare (un pachet per taxă).

  ÎNREGISTRAREA ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

  Înregistrarea participanţilor se face până la 15 aprilie 2017.

  Înregistrările după termenul limită nu sunt posibile.

  Vă puteţi înregistra prin completarea formularului de înscriere propus într-un format Word (Anexa 1) şi transmis prin e-mail înainte sau împreună cu lucrarea in extenso.

  Lucrările vor fi prezentate oral şi/sau poster (slide PowerPoint) pe topicurile/subiectele conferinţei.

  Înregistrarea se face la adresa de e-mail: cen_se@spiruharet.ro.

  Persoane de contact:

  Conf. univ. dr. Luise MLADEN tel. 0724587684

  Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUŢĂ tel. 0745552551

  Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI, strada Fabricii, nr. 46 G, sect. 6, Bucureşti, România.

  PENTRU STUDENŢI

  Studenţii de la ciclurile de masterat şi licenţă care participă cu lucrări la conferinţă nu plătesc taxa de participare. Condiţiile de redactare a lucrărilor şi alte informaţii se vor primi de la cadrul didactic îndrumător. Comunicarea, de regulă, reprezintă tema de la lucrarea de disertaţie sau lucrarea de licenţă, după caz.

  Participarea la conferinţă se punctează pentru studenţii de la ciclul masteral la disciplina (seminarul ştiinţific) Activitate de cercetare-proiectare.

  Ghid pentru autori – CEN 2017

  • Lucrările vor fi redactate în limbile sesiunii: română sau engleză şi vor fi de maxim 10 pagini.
  • Lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word 2003 sau 2007.
  • Lucrările care nu sunt conforme condiţiilor de formatare descrise mai jos nu vor fi acceptate.
  • Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguităţi.

  Setarea paginii (Page Setup): Marginile textului: bellow – 2 cm; right – 2 cm; top – 2 cm; left – 2 cm; page format A4. Textul va fi scris în spaţierea la un singur rând, aliniere şi la stânga şi la dreapta.

  Format paragraph: Toate paragrafele trebuie setate: Alignment - Justify, left – 0 cm, right – 0 cm, before – 0 pt, after – 0 pt, Special – First line – 1,27 cm.

   

  Structura lucrării şi detaliile de formatare:

   

  TITLUL ARTICOLULUI (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)

  (un singur spaţiu, Times, 14)

  Numele de familie şi prenumele autorului (centrat, Times, bold, 12)

  Instituţia de la care provine (centrat, Times, bold, 12)

  (dacă sunt mai mulţi autori se trec sub autorul principal fără spaţiu)

  (două spaţii, Times, 14)

  Rezumat (Times, bold, 12)

  Nu mai mult de 150 de cuvinte. Abstractul trebuie să specifice în mod clar scopul articolului şi obiectivele urmărite de către autor prin studiul realizat. Trebuie scris cu Times, 12, italic.

  (Un singur spaţiu, Times, 12)

  Cuvinte-cheie: cinci-şase cuvinte cheie, care sunt definitorii pentru subiectul abordat în articol. Trebuie scris cu Times, 12, italic.

  JEL Classification: codurile JEL trebuie scrise în concordanţă cu Journal of Economic Literature (JEL). Autorii pot vizita şi consulta  https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel pentru a se ghida. Trebuie scris cu Times, 12 (Două spaţii, Times, 12)

  Introducere (Times, bold, 12)

  Introducerea trebuie să fie de cel mult o pagină, cu toate acestea să nu fie mai mică de o jumătate de pagină. Textul trebuie să dea răspunsuri pentru patru întrebări. (1) Ce problemă este acoperită de articol? (2) De ce este problema studiată importantă? (3) Cum intenţionează autorul să răspundă la această chestiune? (4) Care este relaţia dintre articol şi literatura de specialitate deja existentă? Această secţiune introductivă trebuie să fie scrisă în mod clar şi orice confuzie în comunicarea răspunsurilor la aceste patru întrebări va duce la respingerea articolului. (Times, 12)

  (Un singur spaţiu, Times, 12)

  Recenzia literaturii pe tematica abordată (Times, bold, 12)

  Această secţiune trebuie să cuprindă trimiteri la literatura de specialitate, în comparaţie cu subiectul lucrării, subliniind contribuţiile cele mai importante şi mai relevante pe baza cărora autorul/autorii îşi va/vor construi argumentaţia. În cadrul procesului de revizuire ar trebuie luate în considerare partea care face referire directă la articole publicate în jurnale internaţionale recunoscute de către comunitatea ştiinţifică. Această secţiune trebuie să pună accentul pe faptul că autorul este familiarizat cu nivelul de cunoştinţe în domeniu studiat şi că are suficientă pregătire ştiinţifică, permiţându-i  să aibă o opinie pertinentă asupra problemelor studiate. (Times, 12)

  (Un singur spaţiu, Times, 12)

  Fundamentarea teoretică (Times, bold, 12)

  Această secţiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice utilizate: modele, furmulele de calcul. De asemenea, orice date statistice utilizate vor fi menţionate, precum şi sursa acestora şi modul de prelucrare al lor. (Times, 12)

  (Un singur spaţiu, Times, 12)

  Conţinutul articolului (Times, bold, 12)

  În această secţiune (sau, după caz, set de secţiuni), autorul ar trebui să prezinte şi să dezvolte rezultatele pe care intenţionează să le comunice prin intermediul acestei lucrări. (Times, 12)

  (Un singur spaţiu, Times, 12)

  Concluzii (Times, bold, 12)

  Secţiunea de concluzii trebuie să acopere elementele: (1) se rezumă principalele rezultate; (2) prezentarea implicaţiilor rezultatelor obţinute; (3) sugestii pentru viitoare cercetări. (Times, 12)

  (Două spaţii, Times, 12)

   

  Referinţe bibliografice (Times, bold, 12)

  Referinţele trebuie scrise în concordanţă cu Chicago Manual of Style. Autorii pot vizita http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru o identificare rapidă. (Times,11). Referinţele sunt obligatorii. Nu se acceptă note de subsol, doar adnotări acolo unde este cazul.

   

  În conţinutul articolului se pot utiliza grafice şi tabele, dar nu în număr mai mare de 4, care trebuie să fie numerotate şi să aibă indicate titlul şi sursa de provenienţă. De asemenea, trebuie precizaţi anii şi unităţile de măsură (acolo unde este cazul).

  Ca exemplu:

  (un spaţiu înainte de grafic, Times, 12)

   


  Figura nr. 1. A Holistic Marketing Framework (Tilul graficului centrat, Times, bold, 12)

  Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 29 (centrat, Times, 10)

  (un spaţiu după grafic, Times, 12)

   

  Pentru tabele

  (un spaţiu înainte de tabel, Times, 12)

  Tabel nr. 1. Drivers for Mastering the Value Stream in the New Business Landscape (Tilul tabelului centrat, Times, bold, 12)

  Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 19 (centrat, Times, 10)

  (un spaţiu înainte de tabel, Times, 12)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.